Garantiitingimused

Vastavalt Võlaõigusseadusele on Teil õigus pretensioone esitada 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võite nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis asendamist nõuda ei ole võimalik. Raha tagastamist on Teil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.

Toote defekti ilmnemisel, tuleb Teil teavitada probleemist meie klienditeenindust e-posti aadressil kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral ei ole Teil õigus nõuda tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.